Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w Serwisie.

Administratorem danych jest Grimbud Bociana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zamoyskiego 81 lok. 12, REGON: 520387634, NIP: 6793226362 (dalej: ADMINISTRATOR).

Administrator oświadcza, iż dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z normami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej w skrócie: RODO).

Administrator oświadcza, iż stosuje wszelkie techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych klientów i użytkowników w sposób zapobiegający ich naruszeniu, nieuprawnionej zmianie czy też ewentualnej utracie.

 

Kategorie przetwarzanych danych

Administrator przetwarza tylko te dane osobowe podmiotów, które zawarły z nim umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowej umowy. W związku z powyższym przetwarza dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz rozliczeniowe.

Dodatkowo Administrator udziela również odpowiedzi na zapytania skierowane do niego przez potencjalnych klientów, w związku z czym pozyskuje od nich dane identyfikacyjne oraz kontaktowe. W przypadku skorzystania z naszego newslettera przetwarzamy również Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska lub nicku oraz adresu e-mail lub numer telefonu.

Dodatkowo w związku z prowadzeniem strony internetowej, Administrator może pozyskiwać od każdej odwiedzającej witrynę osoby dane zbierane za pomocą plików cookies. Przedmiotowe dane są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego administrowania strony w sposób umożliwiający pełne korzystanie z jej funkcjonalności przez użytkowników oraz w celach statystycznych i marketingowych.

 

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 2. ewentualnej obrony przed roszczeniami, które mogą wyniknąć z zawartej umowy lub ich dochodzenia, w celach związanych z utrzymaniem funkcjonalności serwisu prowadzonego pod adresem www.apartamentypradnik.pl dostosowania strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę, będących prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na poprawie na ułatwieniu korzystania oraz poprawie jakości i funkcjonalności serwisu internetowego jak również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 3. rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. w celach wynikających z udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być spółki celowe i spółki powiązane kapitałowo lub osobowo z administratorem, podmioty zewnętrzne, osoby prawne, osoby fizyczne, oraz inne podmioty i ich pracownicy świadczący na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Pani/Pana danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne, firmy ubezpieczeniowe, czy kontrahenci administratora, a także osoby upoważnione przez administratora – pracownicy, współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonać obowiązki pracownicze. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione z mocy przepisów prawa (np. organy władzy publicznej oraz ochrony prawnej: urzędy, sądy, Prokuratura lub Policja)

Dane mogą być przekazywane na podstawie udzielonej zgody spółkom powiązanym z administratorem również w celach marketingu bezpośredniego lub prezentacji ich oferty.

 

Czas retencji danych

Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wykonania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, od którego zostały pozyskane, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

 

Zakres danych niezbędnych do wykonania umowy

Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych i kontaktowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy, oraz związanych z tym obowiązków Administratora. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację transakcji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

 

Zautomatyzowane podjęcie decyzji i profilowanie

Przekazane dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane pozyskane w związku z pozyskaniem plików cookies mogą być wykorzystane w celu zoptymalizowania działań marketingowych podejmowanych przez Administratora, w szczególności poprzez ocenę zainteresowania użytkownika towarami oferowanymi przez Grimbud Bociana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

 

Prawa osób przekazujących dane

Informujemy, iż osobie, od której zbierane są dane przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 2. usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 3. do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia, przy czym cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
 5. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Osoby, których dane są przetwarzane, mogą skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych czy też wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO poprzez kontakt z Administratorem w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres:  apartamentypradnik@grimbud.pl lub listownie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Grimbud Bociana Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 81/12, 30-519 Kraków.  Administrator informuje osobę o zakończeniu realizacji zgłoszonego żądania.

 

Brak przekazywania danych poza EOG

Administrator nie będzie przekazywał danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

Pliki cookies

Gromadzone dane w dziennikach logów są wykorzystywane do celów administrowania Serwisem. Dane, które od Państwa zbieramy w ten sposób mogą zawierać również dane o Państwa położeniu, będą one wykorzystywane do usprawnienia i dostosowania Serwisu do potrzeb naszych Użytkowników oraz do celów administrowania serwisem.

Rodzaj informacji jakie zbieramy dzięki plikom cookies:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,